Nieruchomości Gryf Sp. z o.o.

Składanie ofert na wykonanie rozbiórki budynków

Ogłoszenie na składanie ofert na wykonanie rozbiórki

budynku (dawna przychodnia)

oraz budynku (dana chlewnia i hala sprzedaży)

 

Nazwa i adres Zamawiającego

"Gryf Nieruchomości" Sp. z o. o.

ul. Władysława IV 1

70-651 Szczecin

 

Przedmiot zlecenia

  •  Rozbiórka budynku biurowego (dawna przychodnia), zlokalizowanego przy ul. Władysława IV w Szczecinie, na terenie portu morskiego, na działce o nr 98/4, obręb 1084 Szczecin.
  • Rozbiórka budynku, stanowiącego dobudówkę do budynku biurowego (dawna przychodnia i hala sprzedaży), zlokalizowanego przy ul. Wendy w Szczecinie, na terenie portu morskiego, na działce o nr 2/8, obręb 1083 Szczecin.

 

 

Kryteria oceny ofert

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierować ceną oferty, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

 

Termin składania ofert

Oferta ważna 2 tygodnie od daty publikacji ogłoszenia.

Oferty należy dostarczyć do sekretariatu Spółki "Gryf Nieruchomości" Sp. z o. o., przy  ul. Władysława IV 1 70-651 w Szczecinie do dnia 20.08.2015 r. w kopercie z napisem „Rozbiórka budynku (dawna przychodnia) oraz budynku (dawna chlewnia i hala sprzedaży)”.

 

Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od termin składania ofert.

 

Termin wykonania zlecenia

Zamawiający oczekuje wykonania całego przedmiotu zlecenia w terminie  60 dni od dnia podpisania umowy.

Informacja organizacyjna Spółki

Sekretariat czynny:

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

tel. 91 81 21 410

e-mail: info@nieruchomosci-gryf.pl

Osoba do kontaktu: Pan Marek Kaleta tel. 608 599 560 Pan Jacek Jastrzębski tel. 608 599 565

 

Załączniki:


 

Oryginały w/w dokumentacji dostępne do wglądu w sekretariacie Spółki od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.

 

Powrót do aktualności