Nieruchomości Gryf Sp. z o.o.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki pod firmą ,, Gryf Nieruchomości” Sp

Zgłoszenia należy składać osobiście lub listem poleconym, w siedzibie Spółki, adres: ,,Gryf Nieruchomości” Sp. z o.o.,  70-651 Szczecin ul. Władysława IV 1( sekretariat – I piętro),  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki - nie otwierać".

Osobą upoważnioną do kontaktu z Kandydatami uczestniczącymi w Postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym do udostępniania informacji, o których mowa w ust. 20, jest Małgorzata Wachowiak , tel. 669 515 753, adres e-mail: m.wachowiak@nieruchomosci-gryf.pl

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Powrót do aktualności